Trường Montessori

Một trường học đạt chuẩn theo phương pháp Montessori cần có 5 tính chất tiêu biểu sau : đề cao sự tự do trong quá trình phát triển và học tập của trẻ; một môi trường đề cao sự tự do nhưng ...

Xem thêm

KHÁCH HÀNG CỦA OREKA